NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

MOGUĆNOST ISPLATE ODREĐENIH PRIHODA PUTEM BLAGAJNE UNATOČ ČINJENICI DA SE IMAJU ZAŠTIĆENI RAČUNI

15.06.2015

Broj: 511-R/13-2015.

ZAGREB, 01. lipnja 2015. godine

 

-ČLANOVIMA NSD MUP-a

POVJERENICIMA

SVIMA 

 

 

 

Poštovani članovi,

 

Uvidjevši problem s kojim se  prilikom isplate jubilarne nagrade ili terenskog dodatka suočavaju naši članovi čiji su računi blokirani, a koji su im se radi provedbe novog Pravilnika o porezu na dohodak (NN 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14) od 1.1.2015 isplaćivali isključivo na tekući račun, odlučili smo poduzeti određene korake kako bi se navedeni problem riješio. Prvenstveno iz razloga što takva praksa Ministarstva unutarnjih poslova nije bila u skladu sa pozitivnim poreznim propisima.

 

Nakon razgovora sa Poreznom upravom, ukazali smo na problem neujednačenosti zakonske regulative kojom se uređuje porez na dohodak i navedene prakse Ministarstva unutarnjih poslova te je problem nakon toga riješen.

Obavještavamo vas  da su svi djelatnici MUP-a, koji to žele, od sada u mogućnosti zatražiti isplatu jubilarne nagrade, terenskog dodatka i ostalih primitaka od nesamostalnog rada na koji se ne plaća porez na dohodak (neoporezivi iznosi naknade, nagrade i potpore radnicima do neoporezivih iznosa, nagrade učenicima za praktičan rad i dr. osim stipendija) u gotovini. Kako bi se ostvarilo pravo na takav način isplate, potrebno je unaprijed poslati zamolbu Službi za obračun plaće ili Službe za računovodstvene poslove Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Popis primitaka od nesamostalnog rada za koje se može tražiti isplata u gotovini i iznosi do koji se isplata može tražiti određeni su člankom 13. Pravilnika o porezu na dohodak:

 

„1. naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka, 

2. naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka, 

3. naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz, 

4. naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza, 

5. naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru, 

6. potpore zbog invalidnosti radnika do 2.500,00 kuna godišnje, 

7. potpore za slučaj smrti radnika do 7.500,00 kuna, osim potpora iz članka 9. stavka 2. točke 2.8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu, 

8. potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog i izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera, roditelja, roditelja bračnog i izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, usvojene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) do 3.000,00 kuna, 

9. potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana do 2.500,00 kuna godišnje. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu, 

10. dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) do 600,00 kuna godišnje, 

11. prigodne nagrade do 2.500,00 kuna godišnje (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.), 

12. nagrade radnicima za navršenih: 

         – 10 godina radnog staža do 1.500,00 kuna 

         – 15 godina radnog staža do 2.000,00 kuna 

         – 20 godina radnog staža do 2.500,00 kuna 

         – 25 godina radnog staža do 3.000,00 kuna 

         – 30 godina radnog staža do 3.500,00 kuna 

         – 35 godina radnog staža do 4.000,00 kuna 

         – 40 godina i svakih narednih 5 godina radnog staža do 5.000,00 kuna, 

13. dnevnice u zemlji do 170,00 kuna za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno. Za službena putovanja u zemlji koja traju više od 8, a manje od 12 sati, neoporezivi dio dnevnica iznosi do 85 kuna, 

14. dnevnice u inozemstvu do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna, 

15. terenski dodatak u zemlji do 170,00 kuna dnevno na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova radnika na terenu u zemlji, osim troškova smještaja koji se podmiruju na teret poslodavca i ne smatraju se dohotkom radnika, 

16. terenski dodatak u inozemstvu do 250,00 kuna dnevno na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova radnika na terenu u inozemstvu, osim troškova smještaja koji se podmiruju na teret poslodavca i ne smatraju se dohotkom radnika, 

17. pomorski dodatak do 250,00 kuna dnevno, 

18. pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do 400,00 kuna dnevno, 

19. naknade za odvojeni život od obitelji do 1.600,00 kuna mjesečno, 

20. otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 8.000,00 kuna, 

21. otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema Zakonu o radu, do visine 6.400,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca i otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Radom kod istog poslodavca smatra se i razdoblje rada kod prethodnog poslodavca, ako se, prema odredbama Zakona o radu, na novog poslodavca prenose ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koje se statusnom promjenom ili pravnim poslom prenosi na novog poslodavca. Navedena odredba se na odgovarajući način primjenjuje i na ustanove i druge pravne osobe, 

22. potpore za novorođenče do visine jedne proračunske jedinice prema posebnom propisu.„

 

Na kraju napominjemo, za članove koji imaju otvoren zaštićeni račun, kako su određena prethodno navedena primanja iz članka 13., kao što su dar za djecu i potpore za novorođenčad, naknade troškova za službeno putovanje, naknada troškova prijevoza, naknade zbog bolovanja dužeg od 90 dana već izuzeta od ovrhe prema Ovršnom zakonu (NN 112/12, 25/13, 93/14) te se mogu isplaćivati na zaštićeni račun.

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

                                                                                        Predsjednik NSD MUP-a

                   

                                                                                               Zdravko Lončar