NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

PREMIJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

31.05.2015

Broj: 511-R/01-2014.

ZAGREB, 14. SIJEČNJA 2013. godine

 

 

- ČLANOVIMA SINDIKATA -

- SINDIKALNIM POVJERENICIMA -

 

 

 

 

PREMIJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 

Poštovani članovi,

 

na temelju suradnje i ostvarenih rezultata Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a i UNIQA osiguranje d. d. sklopili su aneks sporazuma o poslovnoj suradnji. Temeljem tog aneksa svi članovi Sindikata i članovi njihovih obitelji imaju priliku ugovoriti police dopunskog zdravstvenog osiguranja s neograničenim pokrićem svih participacija i doplata nastalih u obveznom zdravstvenom osiguranju.

 

Za police koje su ugovorene ili obnovljene od 01. ožujka 2013. godine iznosi premije su 58,00 kuna mjesečno, 170,00 kuna kvartalno, 335,00 kuna polugodišnje i 663,00 kuna godišnje. Police se ugovaraju na rok od 1 godine.

 

 

Troškovi zdravstvene zašite koje pokriva polica odnose se na troškove liječenja osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju (participacija) i troškove doplata za lijekove s dopunske liste lijekova (doplata), a koji su nastali temeljem izdane uputnice ili recepta, odnosno doznake od strane HZZO-a.

 

Prilikom korištenja zdravstvene zaštite račun do iznosa 500,00 kuna treba platiti. Nakon toga original račun koji mora glasiti na ime i prezime osiguranika, (može sadržavati i OIB) treba dostaviti na adresu:

 

UNIQA osiguranje d.d., Savska cesta 106, 10000 ZAGREB.

 

UNIQA osiguranje vrši refundaciju u roku od 14 dana od dana dostave računa na tekući račun korisnika stoga je prilikom prvog podnošenja zahtjeva potrebno dostaviti uz račune i broj tekućeg računa s nazivom banke na koji će se izvršiti refundacija sredstava.

 

Ako je račun za bolničko liječenje veći od 500,00 kuna tada ga ne treba platiti, nego se traži izdavanje računa (predračuna) na ime i prezime te po mogućnosti s OIB-om i dostavlja ga se u frankiranoj kuverti UNIQI koja račun plaća ustanovi.

 

Kako bi se osiguranicima i dodatno olakšalo UNIQA će svima koji zaključe policu ili je produže dati frankirane kuverte za slanje računa.

 

Za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja moguće je koristiti i kreditnu karticu, trajni nalog po tekućem računu, kao i ugovoriti administrativnu zabranu na plaći.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti izravno gđi. Aniti Cibenečki, zastupnici UNIQA osiguranja d.d. koju možete kontaktirati na telefon 01/ 6323-617, mobitel 091/ 242 73 86 ili e-mail: anita.cibenecki@uniqa.hr.

 

 

Prilog:

Raspis

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK

Zdravko Lončar